• STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKIE
    sots.org.pl
    "TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCÓW"

Wszelkie zmiany tekstów  proszę przesyłać na adres mailow: marcin@xerocafe.pl  


STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKIE
TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCÓW


Towarzystwo Spółdzielców nawiązuje do chlubnych tradycji Towarzystwa Kooperatystów oraz Towarzystwa Popierania i Kooperacji Pracy i zgodnie ze swoim statutem popularyzuje oraz broni idei, wartości i zasad spółdzielczych, jako instytucji prawa międzynarodowego, ratyfikowanego przez Polskę oraz dorobku blisko 2 wieków polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego.


 

O NAS 

Stowarzyszenie zostało założone w 1993 r., jako odpowiedź spółdzielców na destrukcyjne działania ówczesnych władz wobec spółdzielni i ich związków, zapoczątkowane antyspółdzielczą ,,spec ustawą" z 1990 r. Ustawa ta zlikwidowała wszystkie struktury ponadpodstawowe spółdzielni. Jej skutkiem była utrata przez spółdzielnie ogromnego majątku, który w części został zmarnowany, a w części przejęty w sposób spekulacyjny i służy różnym grupom interesów, a nie spółdzielcom, jako Ich byłym współwłaścicielom. Jej skutkiem była m.in. likwidacja systemu szkolnictwa stopnia zawodowego i średniego finansowanego przez spółdzielczość. Kolejne lata to okres stopniowej degradacji sektora spółdzielczego. Uchwalane przez Sejm kolejne ustawy i ich nowelizacje, zamiast stwarzać szansę na rozwój sektora spółdzielczego, wprowadzały komercjalizacje tego systemu i pogarszanie prawnych warunków jego funkcjonowania.

 

MISJA

Krzewienie idei spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego.
Popularyzowanie idei i zasad spółdzielczych i międzynarodowego ruchu spółdzielczego.
Krzewienie tradycji spółdzielczości polskiej.
Pobudzanie aktywności społeczeństwa na rzecz rozwoju spółdzielczości.
Przeciwdziałanie wypaczaniu zasad spółdzielczych.
Oddziaływanie na zapewnienia samodzielności i samorządności organizacji spółdzielczych.
Podejmowanie działań na rzecz równoprawnego traktowania spółdzielni w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

CEL DZIAŁANIA

  1. popularyzowanie idei i zasad spółdzielczych oraz dorobku Polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego,
  2. krzewienie najlepszych tradycji spółdzielczości Polskiej, zwłaszcza zaś zasad: - podmiotowości członków w zrzeszeniach spółdzielczych, - opierania działalności spółdzielni na środowiskowych i personalnych więziach między członkami, na ich bezpośrednim współdziałaniu gospodarczym oraz rzeczywistym współuczestnictwie w samorządnym zarządzaniu, - wspomagania rozwoju demokracji w organach samorządu spółdzielczego, - podejmowania przez spółdzielnie działań w interesie ogólnospołecznym, na rzecz lokalnego środowiska, regionu i kraju,
  3. pobudzanie aktywności środowisk spółdzielczych,           

 czytaj więcej...


 

 AKTUALNOŚCI

Czytaj wszyskie wpisy