• Stowarzyszenie Ogólnopolskie
  Towarzystwo Spółdzielców
  www.sots.org.pl

TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCÓW


Nawiązując do osiągnięć twórców spółdzielczości polskiej, do chlubnych tradycji Towarzystwa Kooperatystów oraz Towarzystwa Popierania Kooperacji Pracy i działając na podstawie niniejszego statutu, Towarzystwo Spółdzielców poprzez działalność społecznie użyteczną przyczyniać się będzie do krzewienia idei spółdzielczości, jako ruchu społeczno-gospodarczego, a zarazem jednej z powszechnie uznawanych we współczesnym świecie podstawowych form gospodarowania przy jednoczesnym wykonywaniu zadań społecznie użytecznych na rzecz członków i pracowników organizacji spółdzielczych oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
Towarzystwo zmierzać będzie do zapewnienia spółdzielczości i uczestnictwa w kształtowaniu gospodarki narodowej w stopniu odpowiadającym wartościom reprezentowanym przez zasady spółdzielcze oraz wysokim walorom moralnym samorządnego ruchu, który ma w Polsce ponad 150-letnią tradycję.


 

CEL MISJA STOWARZSZENIA

 • Krzewienie idei spółdzielczości jako ruchu społeczno-gospodarczego.
 • Popularyzowanie idei i zasad spółdzielczych i międzynarodowego ruchu spółdzielczego.
 • Krzewienie tradycji spółdzielczości polskiej.
 • Pobudzanie aktywności społeczeństwa na rzecz rozwoju spółdzielczości.
 • Przeciwdziałanie wypaczaniu zasad spółdzielczych.
 • Oddziaływanie na zapewnienia samodzielności i samorządności organizacji spółdzielczych.
 • Podejmowanie działań na rzecz równoprawnego traktowania spółdzielni w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

 


 

Czytaj wszyskie wpisy