STATUT STOWARZYSZENIA

FORUM SOLIDARNI Z UKRAINĄ


Rozdział I.

Postanowienia ogólne


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: FORUM Solidarni z  Ukrainą, dalej zwane "Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane ze sprawami:

Szeroko rozumianej zawodowej i społecznej integracji obywateli Ukrainy w Polsce, kompleksowego wsparcia cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce oraz niesienia pomocy obywatelom Ukrainy w odbudowie Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

Stowarzyszenie może reprezentować interesy swoich członków wobec organów władzy publicznej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualna działalność na terenie innego państwa oznacza konieczność poszanowania i działania w oparciu o prawo również tego kraju.

4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.

6. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać własnych:

A. pieczęci:

1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór zatwierdza Zarząd.            
2. Stowarzyszenie używa pieczątki

B. inne oznakowanie;

7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

9. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również swoich członków.

10. Sposób zatrudnienia i wynagrodzenia członków Stowarzyszenia określi w uchwale Komisja Rewizyjna.


Rozdział II.

Cele i formy działania

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie działalności informacyjnej i antydyskryminacyjnej oraz doradztwo prawne.
Promowanie, rozwój i wspieranie stosunków społeczno-gospodarczych i kulturalno naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą.
Działania integracyjne, propagowanie. wspieranie i prowadzenie wszechstronnej współpracy w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu.
Pomoc obywatelom Ukrainy w szczególności przebywającym na terytorium Polski.          
Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, humanitarnej
i rozwojowej w zakresie upowszechniania / propagowania kultury masowej.
Wspieranie i promocja międzynarodowej współpracy.
Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności
na rzecz promocji edukacji pozaformalnej.
Promocja i wspieranie wolontariatu wśród młodego pokolenia.
Organizowanie i niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej na rzecz mniejszości, migrantów, uchodźców,
w szczególności osób ukraińskiego pochodzenia oraz osób młodych.
Aktywizacja społeczna, gospodarcza i kulturalna środowisk migrantów w szczególności ukraińskich.
Prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzenia ukraińskiego.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju osobistego czy rozwoju zawodowego osób dorosłych, w szczególności migrantów i osób pochodzenia cudzoziemskiego.
 Pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych katastrofami, klęskami żywiołowymi
czy konfliktów zbrojnych.
 Propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego.
Prowadzenie działalności z zakresu ochrony praw pracowników i osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.      
Wsparcie w znalezieniu pracy i szkolenia zawodowe.              
 Pomoc w znalezieniu mieszkania.           
Pomoc rzeczowa, działania na rzecz ochrony zdrowia, szeroko rozumianej profilaktyki, propagowanie zdrowego trybu życia.   
Zajęcia przedszkolne dla dzieci uchodźców (domowe przedszkola).            
Wspieranie dążeń uchodźców z Ukrainy do umacniania swojej pozycji społeczno-ekonomicznej w kraju osiedlenia.
2. Realizacja celów stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Pracę społeczną członków Stowarzyszenia i wolontariuszy.        
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.         
3. Prowadzenie działalności gospodarczej.    
4. Współpracowanie z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz pozostanie członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.             
5. Gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych, realizację projektów finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

6. Organizowanie, finansowanie, realizowanie:

-  konferencji, seminariów, treningów, warsztatów, wyjazdów, obozów, w tym krajowych
i międzynarodowych

- pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań, debat i szkoleń,

- imprez, eventów, festiwali, festynów, koncertów i innych imprez masowych,

- centrów pomocy cudzoziemcom,

- kursów języków obcych oraz języka polskiego,

- pobytu uczniów, studentów, praktykantów i stażystów w celach kształcenia w kraju i zagranicą,

- placówek wsparcia dziennego, świetlic, żłobków, przedszkoli, klubów młodzieżowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzenia ukraińskiego,

- działalności kulturowo-artystycznej,

- działalności reklamowej, wydawniczej, informacyjnej, naukowej,

- badań opinii społecznej,

- doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego i organizacyjnego podmiotom działalności których odpowiada celom Fundacji,

- analiz politologicznych, socjologicznych, gospodarczych, prawnych i finansowych,

- współpracy z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, kongresach, seminariach na forum krajowym i międzynarodowym.

8. Udział w organizacjach, przedsięwzięciach, inwestycjach kapitałowych, które służą realizacji celów statutowych.

9. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i porządkowymi, biznesem i organizacjami biznesowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji.

10. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji oraz osobom potrzebującym. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących.


Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

A. Członków zwyczajnych;

B. Członków wspierających;

C. Członków honorowych;

4. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej Zarząd, po akceptacji Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka zwyczajnego do Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka wspierającego do Stowarzyszenia.

8. Członkiem honorowym może być każda osoba prawna, która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek, co najmniej 1/5 z całkowitej ilości członków Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają prawo:

A. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;

B. organizowania i brania udziału we wszelkiej działalności Stowarzyszenia;

C. brania udziału w zebraniach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub związanych z działalnością Stowarzyszenia.

D. zgłaszania wniosków, co do podejmowania lub podejmowanych działań przez Stowarzyszenie.

11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

A. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

B. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia;

C. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

D. regularnego opłacania składek członkowskich.

12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnym Zebraniu, służąc głosem doradczym. Pozostałe uprawnienia członków zwyczajnych, są właściwe również dla członków wspierających i honorowych.

13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statut oraz uchwały władz Stowarzyszenia.

14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

15. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

A. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

B. Wykluczenia członka przez Zarząd z powodów:

a. łamania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;

c. niepłacenia składek członkowskich za okres, co najmniej pół roku;

d. na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.

C. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

D. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia, który jest osobą prawną.

16. Zarząd podejmuje uchwałę, po akceptacji Komisji Rewizyjnej, o wykluczeniu lub przyjęciu rezygnacji na najbliższym posiedzeniu od zaistnienia zdarzenia.

17. Od uchwały władz Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Po upływie tego terminu Uchwała Zarządu jest ostateczna.


Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia


1. Władzami Stowarzyszenia są:

A. Walne Zebranie;

B. Zarząd;

C. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Organu Stowarzyszenia trwa: 3 lata.

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, .

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.

5. Zmniejszenie się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji powoduje konieczność  uzupełnienia składu.

6. W razie istotnego zmniejszenia się składu organu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
co najmniej o połowę składu tego organu, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych wyborów
przez Walne Zebranie.

7. W przypadku zmniejszenia składu organu o co najmniej połowę Stowarzyszenie nie może funkcjonować dłużej niż 3 miesiące.

8. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym za wyjątkiem spraw osobowych, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

9. Jeśli podjęcie uchwały wymaga przeprowadzenia głosowania w dwóch turach, w pierwszej turze obowiązują zasady podejmowania uchwał, opisane w ustępie poprzednim, w drugiej turze wymaga się obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością obecnych na głosowaniu członków.


Podrozdział I. Walne Zebranie


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

A. członkowie zwyczajni, dysponujący biernym i czynnym prawem wyborczym w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania;

B. członkowie wspierający, honorowi i goście, którzy dysponują głosem doradczym, nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania.

C. Zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i jest zwoływanie przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.

6. Co 3 lata Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, na którym przeprowadza się wybory na członków władz Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

A. z własnej inicjatywy;

B. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie Walnego Zebrania przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub innej formy powiadomienia.

9. Brak wymaganej 2/3 liczby członków  podczas obrad Walnego Zebrania powoduje konieczność rozwiązania odbywającego się Walnego Zebrania i wyznaczenia przez Zarząd innego terminu na przeprowadzenie Walnego Zebrania, które powinno się odbyć nie później niż w  terminie miesiąca od dnia odbycia się Walnego Zebrania, na którym zabrakło kworum wymaganej liczby członków. Brak wymaganej 2/3 liczby członków  na drugim wyznaczonym Walnym Zebraniu nie powoduje konieczności jego rozwiązania i wyznaczenia nowego terminu: Walne Zebranie przeprowadza głosowanie mimo braku 2/3 liczby członków.

10. Walne Zebranie:

A. wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia;

B. określa działania i rozwój Stowarzyszenia;

C. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania;

D. podejmuje uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego;

E. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi;

F. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

G. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;

H. uchwala zmiany statutu (większość kwalifikowana);

I. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i  przeznaczenia jego majątku (większość kwalifikowana).


Podrozdział II. Zarząd


1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 1 do 3 członków zwykłych, w tym Prezesa, wybranego przez Zarząd
na pierwszym zwołanym posiedzeniu.

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu. Dopuszczone jest również spotkanie online.

6. Zarząd:

A. kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia;

B. reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich oraz realizuje działania w imieniu Stowarzyszenia;

C. zwołuje Walne Zebranie;

D. realizuje uchwały podjęte przez Walne Zebranie;

E. prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia;

F. zarządza majątkiem Stowarzyszenia;

G. przyjmuje i pozbawia członkostwa członków Stowarzyszenia.

Podrozdział III. Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna jest to organ władzy Stowarzyszenia, który sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 osób, w tym z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spośród członków  stowarzyszenia na okres 4 lat.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego, nie rzadziej
niż raz na kwartał.

4. Członek Stowarzyszenia będący członkiem Zarządu, nie może kandydować lub pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna:

A. kontroluje działalność Stowarzyszenia, legalność, celowość oraz zgodność z uchwałami Stowarzyszenia;

B. kontroluje działalność Zarządu, w tym sprawozdania i bilanse przyjęte przez Zarząd;

C. sporządza sprawozdania wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu,
które jest rozpatrywane na Walnym Zebraniu.

D. wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;

E. może wnioskować o zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania (w razie braku zwołania go przez Zarząd w określonym w statucie terminie);

F. może wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;