Statut
 Stowarzyszenia Ogólnopolskiego
„Towarzystwo Spółdzielców”

Nawiązując do osiągnięć twórców spółdzielczości polskiej, do chlubnych tradycji Towarzystwa Kooperatystów oraz Towarzystwa Popierania Kooperacji Pracy i działając na podstawie niniejszego statutu, Towarzystwo Spółdzielców poprzez działalność społecznie użyteczną przyczyniać się będzie do krzewienia idei spółdzielczości, jako ruchu społeczno-gospodarczego, a zarazem jednej z powszechnie uznawanych we współczesnym świecie podstawowych form gospodarowania przy jednoczesnym wykonywaniu zadań społecznie użytecznych na rzecz członków i pracowników organizacji spółdzielczych oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
Towarzystwo zmierzać będzie do zapewnienia spółdzielczości i uczestnictwa w kształtowaniu gospodarki narodowej w stopniu odpowiadającym wartościom reprezentowanym przez zasady spółdzielcze oraz wysokim walorom moralnym samorządnego ruchu, który ma w Polsce ponad 150-letnią tradycję.

I.      Postanowienia ogólne

§1

Towarzystwo Spółdzielców, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz. 1203) oraz niniejszego statutu.

§2

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o cechach niezarobkowych, prowadzącym działalność społecznie użyteczną, mającym osobowość prawną. 

§3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.

§4

 1. Towarzystwo może przystępować do związków, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Towarzystwo może być członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i innych organizacji międzynarodowych, które realizują zadania zbieżne z celami Towarzystwa.

§5

 1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw oraz wykonywania zadań publicznych, może zatrudniać pracowników.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Towarzystwo Mozę ustanowić członkowską odznakę organizacyjną oraz odznakę honorową dla osób zasłużonych dla Towarzystwa i ruchu spółdzielczego. 

II.      Cele i zasady działalności

§6

Celem Towarzystwa jest:

1)     popularyzowanie idei i zasad spółdzielczych oraz dorobku polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego,
2)    krzewienie najlepszych tradycji spółdzielczości polskiej, zwłaszcza zaś zasad: podmiotowości członków w zrzeszeniach spółdzielczych,
- opieranie działalności spółdzielni na środowiskowych i personalnych więziach między członkami, na ich bezpośrednim współdziałaniu gospodarczym oraz rzeczywistym współuczestnictwie w samorządnym zarządzaniu,
- wspomaganiu rozwoju demokracji w organach samorządu spółdzielczego,
- podejmowaniu przez spółdzielnie działań w interesie ogólnospołecznym, na rzecz lokalnego środowiska, regionu, kraju.
3)     pobudzanie aktywności środowisk spółdzielczych,
4)    działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i słabych,
5)   popularyzowanie rozwoju spółdzielczości, szczególnie w tych dziedzinach, w których grupowa przedsiębiorczość może ułatwić słabszym ekonomicznie warstwom ludności przezwyciężanie trudności gospodarczych,
6)   popularyzowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji praz propagowanie spółdzielczości uczniowskiej,
7)      utrwalanie międzypokoleniowej więzi wśród działaczy spółdzielczych,
8)      upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
9)    wykonywanie zadań społecznie użytecznych zalecanych przez inne organizacje oraz organy administracji publicznej.

§7

Dla urzeczywistnienia tych celów Towarzystwo:

1)       organizuje szkolenia, odczyty, wykłady i zebrania dyskusyjne oraz inne imprezy informacyjne i popularyzatorskie,
2)       organizuje spotkania z działaczami samorządu spółdzielczego, członkami spółdzielni i załogami przedsiębiorstw spółdzielczych, 
3)       umożliwia członkom zapoznawanie się z działalnością spółdzielni i zakładów spółdzielczych,
4)       współuczestniczy w obchodach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, pamiętnych rocznic oraz innych uroczystościach wewnątrz spółdzielczych,
5)       współdziała w gromadzeniu pamiątek i dokumentów historycznych oraz popieraniu pamiętnikarstwa,
6)       współdziała z organami samorządu spółdzielczego i terytorialnego, z organizacjami spółdzielczymi, jednostkami naukowymi, Muzeum Historii Spółdzielczości oraz działającymi w obrębie i na rzecz spółdzielczości fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie: 
- zapewnienia członkom Towarzystwa informacji o założeniach, przebiegu i wynikach współpracy z  tymi instytucjami,
- pozyskania ich dla wsparcia zamierzeń i realizacji celów Towarzystwa,
- informowania opinii publicznej o działaniu spółdzielczości i o jej problemach,
- popierania rozwoju prac naukowo-badawczych służących popularyzacji spółdzielczości,
7)     wykonuje zadania publiczne i inne społecznie użyteczne  zlecane przez organy administracji publicznej i inne stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje spółdzielcze,
8)    działa na rzecz członków i innych osób, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają specjalnej troski i opieki, w tym celu może:
- prowadzić  członkowskie Kluby Seniora,
- organizować i prowadzić Domy Dziennego Pobytu,
- organizować i prowadzić Domy Spokojnej Starości,
- udzielać pomocy prawnej i rzeczowej dla nie w pełni sprawnych i słabszych jej członków.

§8

Towarzystwo kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, tolerancji, samorządności, partnerstwa, efektywności działania, uczciwej konkurencji, jawności oraz uwzględnia zasady ustalone przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy.

III     Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być czynni zawodowo lub pozostający na emeryturze bądź rencie działacze ruchu  spółdzielczego, pracownicy nauki i nauczyciele oraz inne osoby fizyczne, jeśli mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych, a legitymują się:
  -   działalnością w organach samorządu spółdzielczego,
  -   pracą społeczną i zawodową w spółdzielczości, 
  -   dorobkiem w krzewieniu idei i zasad spółdzielczych.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być także inne osoby, którym bliskie są zasady i idee spółdzielcze. 

§10

Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być spółdzielnie, związki spółdzielni, fundacje oraz inne osoby prawne i fizyczne, które zadeklarują składkę lub inne świadczenia oraz współpracę przy realizacji jego celów.

§11

 1. Członków przyjmuje Prezydium Zarządu Towarzystwa, a w przypadku powołania Oddziału – Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Od uchwały odmownej, zainteresowany przyjęciem na członka zwyczajnego może odwołać się do Zarządu Towarzystwa w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o uchwale.

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

1)    Brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, a gdy zostanie ono zastąpione Zebraniem Delegatów, wybierać  delegatów i być wybieranym na delegata,
2)    Wybierać i być wybieranym do innych organów Towarzystwa,
3)    Brać udział w przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
4)    Korzystać z pomocy Towarzystwa w formach organizowanych dla jego członków.

§13

Członek wspierający ma prawo, działając bezpośrednio lub przez swego przedstawiciela:

1)    Brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków/ Zebraniu Delegatów. 
2)    Brać udział w przedsięwzięciach i imprezach Towarzystwa,
3)    Zgłaszać wnioski oraz uzyskiwać informacje i wyjaśnienia w sprawach Towarzystwa.

§14

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)    uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
2)    regularnie opłacać składki członkowskie.

§15

Członek wspierający ma obowiązek:

1)    popierać cele Towarzystwa,
2)    wpłacać zadeklarowane składki lub świadczyć usługi.

§16

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1)    wystąpienia członka z Towarzystwa, co powinno być zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa/Zarządowi Oddziału,
  2)    skreślenia członka z listy członków uchwałą Zarządu, w razie nieopłacenia składek co najmniej przez rok mimo pisemnego upomnienia,
  3)    wykluczenia członka na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Stosunek członkostwa wygasa również wskutek:
  1)    śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia praw publicznych,
  2)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§17

 1. Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem,
 2. Odwołanie     wniesione do Walnego Zgromadzenia Członków powinno być rozpatrzone w najbliższym jego terminie.

  
IV              Organy Towarzystwa

§18

Organami Towarzystwa są:

A.    Walne Zgromadzenie Członków
B.    Zebranie Członków Oddziału
C.    Zarząd Towarzystwa
D.    Zarząd Oddziału
E.    Główna Komisja Rewizyjna
F.    Komisja Rewizyjna Oddziału
G.    Sąd Koleżeński

§19

 1. Uchwały organów Towarzystwa, w tym dotyczące wyboru i odwołania członków organów oraz likwidatora zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie jawne może być zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie zwykłej większości obecnych członków. 
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach zmiany statutu rozwiązania Towarzystwa wymagają większości ¾ głosów,
 3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym,
 4. Dla ważności uchwał bądź orzeczeń organów wymienionych w §18 / lit. C, D, E, F, G/ konieczna jest obecność, odpowiednio prezesa, (przewodniczącego) lub jego zastępcy danego organu.

§ 20

 1. Kadencja organów wymienionych w § 18 lit. C, D, E, F, G, trwa 4 lata.
 2. W razie zmniejszenia się liczebności organy poniżej stanu niższego ustalonego przez Walne Zgromadzenie Członków lub statut, wchodzą w ich miejsce inni członkowie na zasadach kooptacji.
 3. Zarząd Towarzystwa ma prawo dokooptować do pełnego składu Zarządu trzech członków, a Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński po jednym.

A.    Walne Zebranie Członków

§ 21

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 3. Walne Zebranie Członków:
  1)    uchwala główne kierunki działania Towarzystwa,
  2)    ustala  liczę członków Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  3)    wybiera i odwołuje członków organów wymienionych w pkt. 2),
  4)    uchwala zmiany statutu,
  5)    uchwala regulaminy Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  6)    rozpatruje wnioski organów Towarzystwa,
  7)    rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członkowskich,
  8)    rozpatruje sprawozdania Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  9)    udziela absolutorium Zarządowi, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
  10)    ustanawia odznakę organizacyjną oraz odznakę honorową Towarzystwa i zasady jej przyznawania,
  11)    nadaje tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Towarzystwa,
  12)    decyduje o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 22

 1. Walne Zebrania Członków odbywa się raz na dwa lata i zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa. W zawiadomieniu należy podać czas, miejsce i porządek obrad, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Zarząd może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w każdym czasie, zobowiązany jest natomiast do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 3 miesięcy na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 liczby członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje jedynie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków może być zastąpione przez Zebranie Delegatów, jeżeli liczba członków Towarzystwa przekroczy 100.

§ 24

 1. W Zebraniu Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez zebrania wyborcze członków.
 2. Zasady zwoływania i organizowania zebrań wyborczych oraz tryb wyboru delegatów określa w odrębnym regulaminie Zarząd.
 3. Wybór  delegatów dokonuje się w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 5 członków zwyczajnych.
 4. Kadencja delegatów trwa 2 lata i kończy się wraz z wyborem delegatów na następne Walne Zebranie.

B.    Zarząd Towarzystwa

§ 25

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 9-15 członków.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezydium, w składzie 5-7 członków, w tym prezesa i dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.

§ 26

Zarząd Towarzystwa:

1)    reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
2)    wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków i kieruje działalnością Towarzystwa,
3)    uchwala plany realizacji zadań statutowych i sposoby ich finansowania,
4)    prowadzi sprawy finansowe i zarządza majątkiem Towarzystwa,
5)    zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,
6)    rozpatruje sprawozdania z kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej i jej zalecenia,
7)    zawiera umowy na realizację zadań pożytku publicznego i innych społecznie użytecznych zlecanych przez organy administracji publicznej i inne organizacje,
8)    przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z działalności Towarzystwa,
9)    decyduje o przystąpieniu Towarzystwa do związków, stowarzyszeń i innych organizacji,
10)    udziela informacji i wyjaśnień w sprawach działalności Towarzystwa,
11)    zwołuje Walne Zebrania Członków, a w przypadku przewidzianym w § 23 Zebranie Delegatów,
12)    uchwala regulamin zawierający zasady zwoływania i organizowania zebrań wyborczych delegatów,
13)    przyjmuje członków i prowadzi rejestr z terenów nie objętych działalnością Oddziałów,
14)    decyduje o skreśleniu członków z terenów nie objętych działalnością Oddziałów,
15)    ustala zasady funkcjonowania Oddziałów, określa regulaminy ich władz oraz koordynuje ich działalność,
16)    ustala wysokość składki członkowskiej,
17)    nadaje tytuł Honorowego  Członka Towarzystwa,
18)    wykonuje inne zadania przewidziane dla Zarządu w ustawach: Prawo  stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i niniejszego statutu.

§ 27

 1. Tryb działania Zarządu Towarzystwa i jego Prezydium określa regulamin.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał, a Prezydium raz na miesiąc.
 3. Prezydium wykonuje w czasie między posiedzeniami Zarządu zadania wymienione w   § 26 pkt. 1, 2, 4, 7, 10 i 13.

C.    Główna Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybierają spośród siebie członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 2. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
  - nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 29

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, działającym na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 30

Główna Komisja Rewizyjna:

1)    Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Towarzystwa, a w szczególności jego gospodarki finansowej oraz sprawozdawczości finansowych Zarządu,
2)    Kontroluje opłacanie składek członkowskich,
3)    Sprawuje nadzór nad działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Towarzystwo,
4)    Zgłasza Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz Zarządowi wnioski w sprawie działalności Towarzystwa,
5)    Składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swych czynności wraz z oceną działalności Towarzystwa i jego gospodarki finansowej oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

D.       Sąd Koleżeński

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza wybierają spośród siebie członkowie Sądu Koleżeńskiego.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 32

 1.  Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wniesione przeciwko członkom zwyczajnym o:
  1)    naruszenie postanowień statutu lub uchwał organów Towarzystwa,
  2)    umyślne działanie na szkodę Towarzystwa lub ruchu spółdzielczego,
  3)    nieetyczne zachowanie się mające związek z działalnością Towarzystwa.
 2. Sąd Koleżeński podejmuje rozpatrzenie spraw określonych w ust. 1 na wniosek innego organu lub członka Towarzystwa orzekając w składzie zgodnym postanowieniami   § 19 ust. 3 i 4, po przeprowadzeniu postępowania w ust. 1 pkt. 1), Sąd Koleżeński może orzec jego wykluczenie bądź udzielić mu upomnienia. Sąd Koleżeński może orzec o wykluczeniu członka także w razie uznania winy w przypadku  powtórnego popełnienia czynu określonego w ust. 1 pkt. 2) i 3), jeśli postępowanie członka wskazuje na uporczywe działanie na szkodę Towarzystwa.

V.  Oddziały Towarzystwa

§ 33

 1. Towarzystwo może  tworzyć Oddziały terenowe o zasięgu regionalnym, miejskim lub gminnym oraz oddziały środowiskowe przy organizacjach spółdzielczych, uczelniach i innych instytucjach.
 2. Utworzenie Oddziału  lub jego likwidacja następuje mocą uchwały Zarządu Towarzystwa.
 3. Zarząd Towarzystwa może rozwiązać  Oddział, jeśli jego działalność jest sprzeczna z postanowieniami statutu.

§ 34

 1. Zasady funkcjonowania Oddziału i regulaminy jego władz ustala Zarząd Towarzystwa.
 2. Postanowienia niniejszego statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do Zebrania Członków Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej oddziału w granicach przyznanych im kompetencji.
 3. Zarząd Towarzystwa  ma prawo uchylić uchwały i postanowienia organów oddziału, jeśli naruszają one postanowienia statutu i uchwał organów Towarzystwa lub szkodzą działalności Towarzystwa.

§ 35

 1. W Zebraniu Oddziału biorą udział członkowie Towarzystwa zrzeszeni w Oddziale,
 2. Zebranie Członków Oddziału:
  1)    uchwala  roczne plany działalności Oddziału,
  2)    ustala liczbę członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3)    wybiera i odwołuje członków wymienionych w pkt.2,
  4)    rozpatruje wnioski organów i członków oddziału,
  5)    rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Oddziału w sprawach członkowskich,
  6)    rozpatruje sprawozdania Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  7)    udziela absolutorium Zarządowi Oddziału.    
 3. Zarząd Oddziału zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego zebrania członków oddziału w ciągu 2 miesięcy na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,  organów władz Towarzystwa; Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/10 ogólnej liczby członków oddziału.
 4. Zarząd  oddziału zobowiązany jest do przedłożenia Zarządowi Towarzystwa sprawozdania ze swej działalności w układzie rzeczowym i finansowym w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku. Sprawozdanie powinno być zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

§ 36

W razie zmniejszenia się liczebności członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału do stanu niższego od ustalonego przez Zebranie Członków Oddziału, dokonuje ono wyborów uzupełniających do stanu ustalonego dla danego organu.

§ 37

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, zastępcę oraz w miarę potrzeby również sekretarza i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 3. Zarząd Oddziału:
  1)    reprezentuje Oddział wobec  władz Towarzystwa oraz na zewnątrz,
  2)    wykonuje uchwały władz Towarzystwa i uchwały Zebrania Członków Oddziału oraz kieruje działalnością Oddziału,
  3)    uchwala lany działalności Oddziału,
  4)    przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających z terenu swej działalności i prowadzi ich rejestr,
  5)    decyduje o skreśleniu członków,
  6)    prowadzi sprawy finansowe i zarządza majątkiem Towarzystwa w części powierzonej Oddziałowi,
  7)    udziela informacji i wyjaśnień w sprawach działalności Oddziałów,
  8)    zwołuje Zebranie Członków Oddziału,
  9)    rozpatruje sprawozdana z kontroli Komisji Rewizyjnej Oddziału i jej zalecenia,
  10)    wykonuje inne zadania przewidziane dla Zarządu Oddziału w ustawach: Prawo o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i niniejszym statucie.

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, wybranych spośród siebie przez członków Komisji,
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału:
  1)    przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Oddziału, a w szczególności jego gospodarki finansowej oraz sprawozdań finansowych Zarządu Oddziału,
  2)    kontroluje opłacanie składek członkowskich,
  3)    sprawuje nadzór nad działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Oddział,
  4)    zgłasza Zebraniu Członków i Zarządowi Oddziału wnioski w sprawach działalności Oddziału,
  5)    składa Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie ze swych czynności wraz z oceną udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

VI.   Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa

§ 39

Towarzystwo prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego oraz inną społecznie użyteczną. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 40

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz wpływów z ofiarności publicznej.
 2. Zarząd Towarzystwa określa jaka część majątku, a w szczególności wpływów ze składek członkowskich oraz innych funduszy zostaje powierzona Oddziałom dla realizacji celów Towarzystwa. 
 3. Zabrania się:
  – udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  - przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  - wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Towarzystwa,
  - zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 4. Zarząd Towarzystwa sporządza sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i podaje je do publicznej wiadomości.
 5. Zarząd Towarzystwa oraz Zarządy Oddziałów terenowych zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości i sporządzania bilansu oraz rachunku strat i zysków na koniec każdego roku kalendarzowego. Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 41

 1. Oświadczenie woli za Towarzystwo, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają w granicach upoważnienia Zarządu Towarzystwa dwaj członkowie Prezydium, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa.
 2. Zarząd lub z jego upoważnienia, Prezydium może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania określonego rodzaju czynności.
 3. Oświadczenie woli za Towarzystwo składa się w ten sposób, że pod treścią oświadczenia umieszcza się nazwę Towarzystwa, pod którą składają podpisy osoby upoważnione.

VII.   Postanowienia końcowe

§  42

Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej w trybie  § 19 ust. 2.

§ 43

 1.  Rozwiązanie Towarzystwa następuje:
  1)    w wyniku uchwały podjętej w trybie  § 19 ust. 2,
  2)    Na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach w przypadkach przez nie przewidzianych,
  3)    Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego, wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Tryb likwidacji określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach.